Document Cod Ymddygiad - Code of Conduct

Library view optionsIconsList

Library home - Dogfennau Rheoliadol - Regulatory Documents

Cod Ymddygiad - Code of Conduct

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol i fabwysiadu cod ymddygiad sy'n cael eu gofyn i'w holl aelodau i gofrestru ar adeg penodi. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi mabwysiadu'r Model Awdurdodau Lleol Cod Ymddygiad fel y'i diwygiwyd Ebrill 2016. Mae'r Cod Ymddygiad yn anelu at sicrhau bod Aelodau gofrestru a datgan unrhyw fuddiannau personol neu niweidiol a all fod ganddynt mewn busnes yr Awdurdod, er mwyn hybu uchel safonau ymddygiad moesegol ac i atal camweinyddu.

All local authorities are required to adopt a code of conduct which all their members are asked to sign up to on appointment. The Brecon Beacons National Park Authority has adopted the The Local Authorities Model Code of Conduct as amended April 2016. The Code of Conduct aims to ensure that Members register and declare any personal or prejudicial interests they may have in business of the Authority, to promote high standards of ethical behaviour and to prevent maladministration.