Document Rheoliadau ariannol - Financial Regulations

Library homeDogfennau Rheoliadol - Regulatory DocumentsRheoliadau ariannol - Financial Regulations
Mae Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn cyfarwyddo bod cyrff llywodraeth leol yn gwneud trefniadau ar gyfer gweinyddu eu materion ariannol ac y bydd rhai swyddogion yn cael dirprwyo ar gyfer rhywfaint o hyn. Cynnal effeithlon mae angen i awdurdod lleol ei fusnes i sicrhau bod ganddo bolisïau rheoli ariannol cadarn ar waith a'u bod yn cael eu dilyn. Rheoliadau Ariannol yn darparu fframwaith ar gyfer rheoli materion ariannol yr Awdurdod ac yn berthnasol i bob aelod a swyddog o'r Awdurdod yn ogystal â unrhyw un sy'n gweithredu ar ei ran. The Local Government Act 1972 directs that local government bodies shall make arrangements for the proper administration of their financial affairs and that some officers will have delegation for some of this. To conduct its business efficiently a local authority needs to ensure that it has sound financial management policies in place and that they are adhered to. Financial Regulations provide a framework for the management of the Authority’s financial affairs and apply to every member and officer of the Authority as well as anyone acting on its behalf.
Classic