Document Cylch Gorchwyl a Chynllun Dirprwyo - Terms of Reference and Scheme of Delegation

Library view optionsIconsList

Library home

Cylch Gorchwyl a Chynllun Dirprwyo - Terms of Reference and Scheme of Delegation

Mae hyn yn y fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau ac atebolrwydd ar gyfer yr Awdurdod a'i holl bwyllgorau. Mae'n cynnwys rhai grwpiau a fforymau sy'n gweithio anffurfiol, nad oes ganddynt gyfrifoldebau am wneud penderfyniadau, ond sy'n gwneud argymhellion i'r Awdurdod.

This is the framework for decision making and accountability for the Authority and all its committees. It includes some informal working groups and forums, which do not have responsibilities for decision making, but which make recommendations to the Authority.